EEG Hjernetræning


Et kompleks samspil mellem hjernens nervesystem og mental sundhed.

 

 

Min interesse for EEG Bio / Neurofeedback startede i 2010, fordi der siden 1980 har været en stigende international evidens for, at træningsmetoden kan reducere eller fjerne mange af de lidelser, som har forstyrret børn og voksnes måde at tænke, sanse, opfatte, huske og udtrykke adfærd på.

 

EEG Bio / Neurofeedback er det eneste hjernetræningssystem, som er testet og benyttet af sociale videnscentre, forsvarets veteran psykologer og gennemgået som semesterprojekt på Aalborgs universitets sundhedsteknologisk afd.

 

HJERNENS STYRESYSTEM 

Hjernen er nervesystemets hovedcomputer, hvis jobbeskrivelse er at bearbejde indkommende sanseinput, kontrollere kroppens funktioner, generer bevidst erkendelse, udføre viljestyrede handlinger og på bedste vis løse dagens udfordringer.

 

Hjernens computer er opbygget af millioner af hjerneceller, også kaldet neuroner, som anvender elektricitet til at kommunikere med hinanden.

 

Når ​​millioner af neuroner sender signaler afsted på én gang, genereres der enorme mængder elektrisk aktivitet, der kan måles som hjernebølger og påvises ved hjælp af følsomt medicinsk udstyr (såsom en EEG).

 

HJERNEN I AKTION VED f.MRI SCAN

 

 

Gennem årene har mere følsomt udstyr bragt os tættere på at finde ud af, hvad de forskellige hjernebølger repræsenterer og dermed mulighed for at se en persons helbred og sindstilstand.

 

En persons helbred og sindstilstand er repræsenteret i forskellige kredsløb, men de er alle gensidig påvirklige, således at en dysfunktion i et kredsløb, i en eller anden grad vil påvirke funktioner i andre kredsløb. Dette er uafvigeligt faktum.

 

Så hvor effektivt et menneske kan tænke, sanse, huske, planlægge, handle og bevæge sig gennem dagen, er derfor suverænt betinget af hvor godt de forskellige kredsløb kan udføre deres fælles opgaver og heriblandt eksekutive funktioner.  

 

 

EKSEKUTIVE FUNKTIONER

Eksekutive funktioner er en samlet betegnelse for processer, der kontrollerer og styrer kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner, og anses for at være en forudsætning for systematisk tænkning.

 

Eksekutive processer gør det muligt for os at opnå viden om, hvad der skal til for at løse vanskelige situationer, og de er generelt nødvendige for kompleks, målrettet handling og tænkning.

 

Desuden gør de det muligt at lagre og anvende erindringer om effektive måder at håndtere livssituationer på, men ikke uden god koncentration, opmærksomhed og hukommelse.

 

BEHOVET FOR EEG

 

Behovet for EEG-hjernetræning kommer sig af, at de fleste mentale lidelser “ikke” fremkaldes bevidst, men måske mere kan skyldes de modningsprocesser hjernen ikke har nået til fulde gennem opvækst.

 

Andre ting som heller ikke fremkaldes bevidst, er det stressede, depressive og angstfyldte miljø, som er blevet indlært i hjernens underbevidsthed og dermed udviklet sig til neurale systemfejl, som også hæmmer hjernens eksekutive processer.

 

Medfødte eller erhvervet hjerneskader forsøges stadig afhjulpet alene ved motorisk træning og kognitiv test, mens de hæmmede eller skadet områder i hjernens væv ikke trænes.

 

EEG hjernetræning er derfor et neurofysiologisk gennembrud indenfor psykologi og hjerneskader, fordi man nu kan træne selve hjernens nervesystem og samtidig gøre det lettere at indarbejde, afprøve og efterleve nye data fra kognitiv terapi.

 

https://www.hjernesagen.dk/om-hjerneskader/hjernens-funktioner/den-foranderlige-hjerne

 

Vi har gode erfaringer med

 

ADHD ADD OCD PNES PTSD Autisme Epilepsi Hjernerystelse Borderline Tourette Somatoform lidelse Dements Stress Angst Depression Trauma Omsorgssvigt Indlæringsproblemer Temperament Dyssocial Skizoid Incest Krigstrauma.

 

FOR YDERLIGERE INFORMATION

LÆS MERE HER

SAMARBEJDET MELLEM HJERNE OG NEUROFEEDBACK

 

 

 

Neurofeedback er indrettet således, at hjernen automatisk indleder et samarbejde med et medicinsk software program, som guider den til selv at omlægge sin uønskede aktivitet gennem feedback. 

 

Men omlægning af den uønskede aktivitet er ikke nok, derfor informeres hjernens belønningssystem også om sin succes, så der yderligere kan formes nye hukommelsesspor og informationsveje mod sundere hjerneprocesser.

 

KONTAKT MED HJERNEN  

Neurofysiologenerne ved fra EEG undersøgelser af søvn, bevidsthed, epilepsi og hjerneskade, at hjernens elektrokemiske aktivitet skal holdes indenfor bestemte rammer, før børn og voksne kan være i kontakt med sig selv og fungere normalt. 

 

EEG Neurofeedback er derfor specielt designet til at opfange neurale forstyrrelser via elektroderne på hovedebunden, men elektroderne sender ikke noget ind i hjernen, de måler kun de elektriske impulser fra millioner af nerveceller i et udvalgt område.

 

 

 

Selve elektrodernes placering er efter det internationalt 10 / 20 system, så de forskellige hjerneområder kan trænes til en sammenhængende rytme af koordineret aktivitet og kommunikation.

 

Denne indsigt er kun mulig, fordi alt hjernen foretager sig genereres i et fysisk system, hvis elektrokemiske impulser er målbare. 

 

 

Neurofeedback former målingen fra elektroderne til en information, der giver hjernen et korrekte feedback mod en mere harmonisk hjerneaktivitet, hvilket betydeligt øger chancerne for at få det bedre med sig selv, fungerer i sin hverdag og føle sig optimistisk med hensyn til fremtiden.

 


SELVREGULERING

Et faktum er, at alle lidelser og stemmningsforstyrrelser påvirker samspillet mellem hjernens kemiske processer.

 

  • GABA: Får os til at slappe af og falde til ro.
  • Serotonin: Sørger for følelsesmæssig stabilitet, selvtillid, smertetolerance og god søvn.
  • Dopamin: følelse af veltilpashed i forbindelse med mad, sex, socialt samvær og succes.
  • Noradrenalin spiller en vigtig rolle for vores opmærksomhed og fokus.
  • Acetylcholin: Holder hjernen skarp, sikrer indlæring, hukommelse, genkaldelse og mental årvågenhed.
  • Melatonin: Sørger for at vi kan holde styr på døgnrytme og sove om natten.

 

 

I takt med at lidelser eller stemningsforstyrrelser forværres, flytter signalstofferne sig tilsvarende længere væk fra sit normale arbejdesområde og siturationen vil kun forværres.

 

For at få signalstofferne tilbage i sit funktionsdygtige område, påvirker træningen selvreguleringssystemet.

 

Selvregulering er en naturlig proces, som regulere nerveforbindelser, synapser og signalstoffer til en fysisk og kemisk omlægning mod sundere hjerneprocesser.

 

Neurofeedback arbejder med det samme selvreguleringssystem, som børn benytter til at tilpasse sig gennem opvækst og som voksne bruger til at ændre sine tanker, følelser og adfærd gennem nye erfaringer.   

 

HJERNENS MASKINRUM

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hjernensnetvaerk.htm 

Hjernecellerne fungere via elektriske impulser og virker som hukommelseslager, imens deres mange synapser fungere som stikkontakter, der via kemiske signalstoffer kan tænde, ændre og slukke for tanker, følelser, vaner, temperament, humør og adfærd.

 

Synapsernes aktivitet er hovedesagligt reguleret af neurotransmitterne glutamat og Gaba, der fungerer som speeder / bremse pedaler mellem hjernecellernes kommunikation..

 

Hvergang der er et elektrisk signal, laver hjernecellen en beregning om aktiv eller ikke aktiv, men sker beregningen fra lidelser eller stemningsforstyrrelser, så er hjernecellen hurtig aktivt, fordi de signaler er meget velkendte og hjernens netværk er sat op til dem. 

 

I en overaktiv hjernecelle vil mængden af glutamat speedes op og helt bestemte signalstoffer der matcher lidelsen udløses, hvilket kun forværre tilstanden, fordi denne mekanisme gradvis opbygger hele netværk, som igen påvirker andre dele af hjernen og på en måde kapre den. 

 

Formålet med neurofeedback er at stoppe hjernecellernes overaktivitet, ved at bremse glutamat og øge mængeden af GABA, så der kommer flere bremse signaler på de områder, hvor hjernen er kommet udenfor de normale arbejdsrammer.

 

Hjernen får dermed helt nye muligheder for at komme sig over sin fejlfunktion, fordi den via træningen lære at regulere “en” af de 2 pedaler efter behov.

 

Neurotransmitten Glutamat bestemmer om trafik skal sendes videre eller opreguleres.

Neurotransmitten Gaba bestemmer om trafik skal bremses eller nedreguleres.

 
SYNAPSE

 

 

Hjerneforsker Ove Wiborg Aalborg universitet:

Hjernens defekt bremse

https://videnskab.dk/krop-sundhed/defekt-bremse-i-hjernen-forer-til-depression

 

 

BELØNINGSSYSTEMET

Dopamin – er et signalstof, der frigives i hjernens basale område og optages b.la i belønningscentret nucleus accumbens. 

 

Dopamin er ikke bare et stof eller mængde betinget, men flere former af vekselvirkning afhængig af hvordan og hvor det bruges i hjernen.

 

Dopamin giver en følelse af veltilpashed og øger vores motivation til at søge mod de situationer, som udløser de gode følelser.

 

En vigtig ting ved EEG træning er, at fremme hjernens belønningssystem gennem feedback, så den igen kan lære at belønne sig selv med dopamin.

 


PLASTICITET
Hjernens plasticiet er et essentielt værktøj for EEG


Plasticitet betyder, at hjernen kan ændre sig fysisk, når den udsættes for en stimuli, der påvirker det neurale netværk.

 

Man ved at der under EEG træning sker en beskæring af hjerneceller, omlægning af synapser og kodning af nye hjerneceller.

 

Netop derfor er hjernetræning en effektiv metode til at påvirke hjernecellerne, synaperne og signalstoffernes tilpasningsevne mod et nyt miljø, og dermed lukke de gamle hukommelse og informationsveje fra diverse lidelser.

 

Det samme gælder efter en hjerneskade, hvor hjernen har afsøgt informationsveje til at vække sig selv, men forsat mangler at skabe forbindelse til naboceller, der skal hjælpe med at overtage noget af den tabte funktion.

 

https://mbg.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-indsigt-i-forskningen-om-hukommelse/

 

 

Hjernes plasticitets video  

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g

 

OPSAMLING AF FYSIOLOGISKE SIGNALER

Neurofeedback er et evidensbaseret præcisions værktøj, som kan registrere og kvantificere hjernens fejlfunktioner og tilbagesende info om rettelser i form af visuel, auditiv og taktil stimuli.

 

Med neurofeedback har vi en god indsigt i hvor i hjernen det går galt, fordi den elektrokemiske mikrostrøm kan måles og synliggøres på en skærm i form af forskellige frekvensbånd af hjernebølger og deres styrkeforhold i forhold til hinanden.

 

Vi ved F.eks at hjernebølgerne i beta-båndet udgøre vores dagsbevidsthed og at resten eller hoveddelen af vores tanker er ubevidste, hvilket kan måles som alfa, theta og delta hjernebølger.

 

For at finde ud af indholdet af vores tanker, er vi nødt til at opretholde stabile alfa-bølger samtidig med et vist niveau af beta, theta og delta hjernebølger, idet alfa-bølger virker som en bro mellem det vi er bevidst om (beta) og vores ubevidste tanker (theta og delta).

 

Er der styrkeforskelle i hjernebølgernes frekvensbånd, så ved vi også hvor forstyrrelserne er og kan med stor sikkerhed sende signaler til hjernen om at rette dem.  

 

Det unikke ved systemet er, at vi kan se det organ vi arbejder med og samtidig vise klienten, hvordan hans / hendes hjerne reagere på negativ stimuli og hjerneskade.

 

Denne indsigt i hjernens neurale struktur, giver helt nye muligheder indenfor hjerneskade og kognitiv terapi 

Læs mere under semester projekt fra Aau

 

 

Bio feedback

En ting der hænger sammen med hjernens ubevidste områder, er regulering af kroppens nervesystem og hormonelle aktivitet.


Opstår belastende perioder fra tanker og emotioner, forsøger kroppen at opnå balance ved at frigive kortisol og andre steroider fra binyrebarken.

 

Men udskilles kortisol og nordadrenalin over længere tid, er det direkte nedbrydende og sygdomsfremkaldende.

 

Årsagen er at kortisol stjæler proteiner fra væv, dræber immunforsvarets celler, skader hjernens kognitive præstation, svækker hukommelsen og øger chance for blodprop.  


Derfor benytter neurofeedback også EMG, som måler hudens elektriske modstand og giver hjernen feedback mod homeostase.

 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/psykologisk-stress-og-fysisk-sygdom/

 
SANSESYSTEMET

Hjernen har et fysisk input og output system som forbinder os med omverdenen.


Men det vi ser, høre og sanser skal først oversættes til et sprog hjernen kan forstå.

 

Hjernen forstår nemlig kun et sprog – det elektrokemiske – så alt der sker internt og eksternt, skal først oversættes før hjerne kan handle.

 

Hjernen benytter derfor det samme oversætter system, når EEG signalerne skal blive til brugbart materiale.

 

SYNET

Synet er en vigtig sans og optager en trediedel af hjernens kapacitet.

 

Trods synets store center, så er vi funktionelt blinde mindst to timer om dagen grundet sakkade undertrykkelse, en proces der sortere vores synsindtryk fra når vi bevæger øjnene, for at undgå søsyge.

 

Når vi alligevel har oplevelsen af at vi ser alt, er det fordi hjernen selv fylder hullerne ud med en forudsigelse om hvad vi ville have set, ligesom den selv fylder billedet ud med en trekant, der slet ikke er der.  

 

 

Hvis synet kan snyde os, så kan det også tjene os til at reorganisere hjernens neurale netværk med neurofeedback og på uforklarlig vis forstærke hjernens mange forbindelser.

 

Netop derfor er feedbacket på skærmen den største påvirkning ved EEG.

 

Samtidig gør denne del af træningen os mere bevidst om at det vi ser, virkelig er det vi ser og vil fremme vores realitet af virkeligheden.    

https://www.synspleje.com/assets/syn-og-hjernefunktioner.pdf 

 

KLINIKKENS EEG-SYSTEM 

EEG NeuroAmp Filteret skal forstørre hjernebølgerne 2-300.000 tusinde gange og derefter filtrerer hver af de 5 hjernebølger 200 gange for baggrunds støj, for at levere et real-time feedback.

 

Alt dette skal ske indenfor 250 millisekunder og gentages over en periode af 45 minutter..

 

Vores EEG-Neurofeedback system er derfor i særklasse med sin super stærke computer, der kan behandle hjernens store datamængder og omsætte dem til et korrekt feedback, som hjernen kan tage ved lære af.

 

Selve feedbacket til hjernen leveres gennem en højopløselig skærm, kvalitets højtalere og belønning via taktil enhed.

 

Hvis man er lysfølsom fra migræne eller hjernerystelse, så har vi helt specielle briller og øjenskåner på skærmen. 

 

NEUROFEEDBACK ER DOKUMENTERET GENNEM NEUROVIDENSKAB

EEG-Neurofeedback er godkendt som medicinsk metode indenfor EU, og flere danske videnscentre har allerede forsket i teknologien.

 

Hos forsvarets veterancenter har EEG-Hjernetræning vist sig effektiv, hvor andre psykoterapeutiske og medicinske metoder allerede har været anvendt, men uden tilstrækkelig bedring.

 

 

Kasper Eskelund nævner, at man håber effekten vare ved, men vores erfaring med Neurofeedback er, at det hjernen har lært gennem sessionerne ikke vil ændre sig over tid.

 

Neuroo har som den eneste klinik, været en foranledigelse til et større semester projekt omkring EEG-Neurofeedback på Aalborgs universitets sundhedsteknologisk afd. Læs artiklen under emner.   

 

Trænings metoden er måske svær at forstille sig her, vend derfor tilbage til emner eller kundeudtalelser og læs hvad andre børn og voksne har fået ud af træningen.

 

Inkluderet i EEG-Neurofeedback sessionerne  

Coaching – Guidet mindfulness – HRV 

 

Med den rette behandling, kan hjernen igen arbejde sammen med dig

 

Vil du gerne i gang med neurofeedback?

Hvis du gerne vil have mere information om neurofeedback så tøv ikke med at kontakte os.